STRONA GŁÓWNA  |  O NAS  |  NASZA OFERTA  |  NASZE CENY
MENU KSIĘGI MENU2

Księgi handlowe przeznaczone są dla spółek kapitałowych oraz pozostałych podmiotów w tym
osób fizycznych, spółek osobowych których przychody w ciągu roku podatkowego przekroczyły
1.200.000,00 EURO w przeliczeniu na złotówki według średniego kursu NBP z 30 września.
Dla spółek kapitałowych obowiązek opłacania podatku dochodowego od osób prawnych, natomiast
osoby fizyczne mają możliwość opłacania podatku dochodowego na zasadach ogólnych
lub wg stawki podatku liniowego.
Obowiązek opłacania podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.
Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy współpracy:
 • Prowadzenie ksiąg handlowych na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta, oraz dowodów wewnętrznych sporządzanych przez pracowników naszego biura rachunkowego na podstawie dodatkowych ewidencji,
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych (do 10 środków trwałych),
 • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach złotówkowych,
 • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji (również elektronicznie),
 • Zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego oraz wykonanie wszystkich niezbędnych czynności związanych z zamknięciem księgi w tym dokonanie inwentaryzacji należności oraz sporządzenie sprawozdania finansowego, za dodatkowym wynagrodzeniem określonym w umowie,
 • Sporządzenie zeznania rocznego w podatku dochodowym od osób prawnych.
Dodatkowe usługi księgowe i inne usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:
 • Opracowanie zakładowego planu kont,
 • Opracowanie zasad (polityki) rachunkowości,
 • Opracowanie instrukcji obiegu dokumentów,
 • Obsługa kadrowo-płacowa wraz ZUS pracowników zatrudnionych na podstawie umów o pracę lub cywilno-prawnych,
 • Sporządzenie zeznania rocznego za osobę prowadzącą działalność gospodarczą,
 • Rozliczanie operacji na bankowych rachunkach walutowych,
 • Rozliczenia transakcji międzynarodowych w tym WNT - nabycia i WND – dostawy, (deklaracje VAT-UE, import, eksport poza UE),
 • Dokumenty finansowe do banków lub innych instytucji,
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych,
 • Zaświadczenia z US lub ZUS o niezaleganiu w opłatach,
 • Wszelkie inne czynności,
Zapraszamy do współpracy !


BRMP 2011
Strona stworzona przez SKORPIONserwis